วิสัยทัศน์
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ  ได้บริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามกระแสโลกาภิวัตน์ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
                   “กอตอตือร๊ะน่าอยู่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

   
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
 
        พันธกิจที่ 1  การสร้างระบบการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของ อบต.
        พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่ง ตนเองได้
        พันธกิจที่ 3  พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องกาของประชาชน
        พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        พันธกิจที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
        พันธกิจที่ 6  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
        พันธกิจที่ 7  สร้างความตระหนัก ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อประชาชนในพื้นที่
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.