แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
เลขประจำตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
ตำแหน่ง :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
    รายละเอียด :
   
   
รหัสส่งข้อมูล :
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.