ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การตีราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 มี.ค. 2564
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 มี.ค. 2564
3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 มี.ค. 2564
4 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 มี.ค. 2564
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 มี.ค. 2564
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.