ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2565
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 เม.ย. 2565
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2565
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 มี.ค. 2564
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 มี.ค. 2564
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 ม.ค. 2564
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ม.ค. 2564
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ม.ค. 2564
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่านเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ม.ค. 2564
10 ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.