พรบ./พรก.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 เม.ย. 2565
2 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 เม.ย. 2565
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 เม.ย. 2565
4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 เม.ย. 2565
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 เม.ย. 2565
6 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 เม.ย. 2565
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 มี.ค. 2564
8 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 มี.ค. 2564
9 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 ม.ค. 2564
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
หมู่ที่ 4 บ้านปาแต ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-7337-0464 โทรสาร 0-7337-0465 
Copyright © 2009 - 2014 WWW.KOTOTEURA.GO.TH All Right Reserved.